7. Å analysere og tolke tekster

Her kan du laste ned

PowerPointer til kapitlene

7. Å analysere og tolke tekster

Dette kapittelet dekker kompetansemålene:

  • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål
  • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
  • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
  • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål  i sammensatte tekster

Flere kompetansemål i læreplanen dreier seg om å tolke, analysere, reflektere, vurdere eller lignende, og i dette kapitlet gir vi en grundig opplæring i tekstanalyse. Ved å gi elevene modelltekster og forslag til analysestrategier, får de et godt verktøy til å skrive analyser.

Erfaringsmessig strever mange skoleelever med å strukturere tekstene sine, og det å skape struktur i egne tekster er derfor et viktig tema. Det er lagt vekt på å formidle at analysemodellene kun er ment som forslag, og at det er flere momenter som kan utelates, eller fokuseres mer på. Dette er selvsagt opp til hver enkelt norsklærer.

Kapitlet er delt i to hoveddeler. Den første delen tar for seg analyse av sakprosa, mens den andre delen går inn på skjønnlitterær analyse. Elevene lærer at det er mange fellestrekk når man analyserer, selv om tekstene har ulike funksjoner.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn