3. Lesing for opplevelse og læring

Her kan du laste ned

PowerPointer til kapitlene

3. Lesing for opplevelse og læring

Kompetansemål:

  • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål

Selv om lesing ikke har noe eget mål i læreplanenplanen, er lesing vektlagt i mange av målene og under hovedområder i faget. Arbeid med lesing som grunnleggende ferdighet er et av de viktigste områdene i norskfaget. Gode leseferdigheter er avgjørende for å kunne lese, forstå, analysere, tolke og bruke tekster i ulike sjangre og med ulik kompleksitet.

Kapittelet er tredelt: I første del forklares lesing som en sammensatt ferdighet som består av tre deler: lesingens formål, avkodingen og det å skape mening. I andre og tredje del viser vi at lesing er relevant i en rekke ulike situasjoner, og kapittelet skiller mellom lesing for å oppleve og lesing for å lære. I den siste og største delen om å lese for å lære går vi gjennom en rekke ulike lesestrategier.  

Selv om framstillingen etter hvert er rettet mot lesing i tradisjonell forstand (ord på papir eller skjerm), er det et underliggende premiss at leseferdigheter også anvendes i andre situasjoner og overfor andre medier: film, musikk, reklame og så videre.

Lesestrategiene som beskrives, vil man finne i de fleste framstillinger og kurs om temaet. Her har vi prøvd å øke elevenes bevissthet om hvorfor slike strategier er effektive, slik at de kan bli mer bevisste lesere. Noen elever vil (med rette) kunne innvende at de allerede er dyktige lesere - for disse kan det være mest aktuelt å utvide leseverktøykassen med noen nye strategier.

For de fleste elever trengs det trening for å bli gode lesere i et komplekst medie- og tekstsamfunn. Få er bevisste lesere som aktivt velger hensiktsmessige lesestrategier. Derfor håper vi at dette kapittelet i boka og tilhørende oppgaver kan hjelpe deg og elevene til å arbeide med tekstkompetanse og leseferdigheter. Få gjerne med faglærere i andre fag!

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn