Systemet blir oppdatert tirsdag 11. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

3. Lesing for opplevelse og læring

Her kan du laste ned

PowerPointer til kapitlene

3. Lesing for opplevelse og læring

Kompetansemål:

  • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål

Selv om lesing ikke har noe eget mål i læreplanenplanen, er lesing vektlagt i mange av målene og under hovedområder i faget. Arbeid med lesing som grunnleggende ferdighet er et av de viktigste områdene i norskfaget. Gode leseferdigheter er avgjørende for å kunne lese, forstå, analysere, tolke og bruke tekster i ulike sjangre og med ulik kompleksitet.

Kapittelet er tredelt: I første del forklares lesing som en sammensatt ferdighet som består av tre deler: lesingens formål, avkodingen og det å skape mening. I andre og tredje del viser vi at lesing er relevant i en rekke ulike situasjoner, og kapittelet skiller mellom lesing for å oppleve og lesing for å lære. I den siste og største delen om å lese for å lære går vi gjennom en rekke ulike lesestrategier.  

Selv om framstillingen etter hvert er rettet mot lesing i tradisjonell forstand (ord på papir eller skjerm), er det et underliggende premiss at leseferdigheter også anvendes i andre situasjoner og overfor andre medier: film, musikk, reklame og så videre.

Lesestrategiene som beskrives, vil man finne i de fleste framstillinger og kurs om temaet. Her har vi prøvd å øke elevenes bevissthet om hvorfor slike strategier er effektive, slik at de kan bli mer bevisste lesere. Noen elever vil (med rette) kunne innvende at de allerede er dyktige lesere - for disse kan det være mest aktuelt å utvide leseverktøykassen med noen nye strategier.

For de fleste elever trengs det trening for å bli gode lesere i et komplekst medie- og tekstsamfunn. Få er bevisste lesere som aktivt velger hensiktsmessige lesestrategier. Derfor håper vi at dette kapittelet i boka og tilhørende oppgaver kan hjelpe deg og elevene til å arbeide med tekstkompetanse og leseferdigheter. Få gjerne med faglærere i andre fag!

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn