Årsplan Intertekst Vg1 – med innhold

Her kan du laste ned


Veker Tema Kapittel Kommentar/ Arbeidsmåtar Vurdering
1. halvår
34–35 Bli kjent med faget, arbeidsmåtane og læreverket Kap. 1 Oppstart *Skrive, lytte, tale
*Øve samarbeid
*Øve kameratvurdering
Vel ut tre av skriveoppgåvene i kapittelet som blir levert inn (HM). Kameratvurdering før innlevering.
36–37 Kva er ein tekst?
Mål: Forstå kva ein tekst er og kva for ulike tekstar vi har rundt oss.
Kap. 2 Tekstane rundt oss. *Innlæring av omgrep Munnleg: korte presentasjonar gruppevis om sentrale omgrep.
Ev. skriftleg: Lekiskonartiklar om ti sentrale omgrep (SM).
38–39 Lesing
Mål: Lære lesestrategiar, bli bevisst på ulike lesemåtar.
Kap. 3 Les! *Øve ulike former for lesing, både sakprosa og skjønnlitteratur, tabeller og grafar. Skriftleg: Skriv eit referat på om lag 200 ord frå ein artikkel (SM).
Haustferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske)
40–44 Vi skriv fagartikkel!
Mål: lære korleis ein skriv ein fagartikkel, øve på kjeldebruk
Kap. 4 Skriv!,
tom. s. 110. + deler av kap. 6 Verkemiddel i tekst, s. 144 →
*Skriving med kameratvurdering og lærarvurdering undervegs Skriftleg: Artikkel (HM).
45–46 Vi diskuterer!
Mål: å kunne delta i ein munnleg diskusjon
Kap. 5 Munnleg kommunikasjon *Finne og orientere seg i informasjon
*Øve på ulike måtar å argumentere på
Munnleg: Klassediskusjon(-ar) med definerte roller som debattantar/tilhøyrarar
47–50
(tentamens-periode?)
Vi skriv novelle! Kap. 4 Skriv!
s. 111→
+ deler av kap. 6 Verkemiddel i tekst
*Skriving ut frå modelltekst, med kameratvurdering og lærarvurdering undervegs Skriftleg: novelle (SM)
2. halvår
51–3 Vi les ein roman!
Mål: å lese ein lengre tekst og kunne samtale om han.
Kap. 3 Les! *Lesing – mest for oppleving, men med refleksjon og enkel analyse
Ev. bruke bloggverktøy/leselogg undervegs
Gruppesamtalar
4–6 Sakprosa-analyse Kap. 7 Analyse, s. 176–195
+ deler av kap. 6 Verkemiddel i tekst
Bruk av eksempeltekst
Kameratvurdering og lærarvurdering undervegs
Skriftleg: Analyse av ein sakprosatekst (HM)
7–10
(vinterferie)
Kva kan du om ditt eige språk?
Mål: kunne beskrive og diskutere ulike språklege fenomen
Kap. 8 Språk i kontakt *Læring av omgrep
*Samanlikning av språklege fenomen
Munnleg: Foredrag om tema frå kapittelet
Ev. Skriftleg: Skriv ein kort tekst (om lag 2–300 ord) om viktige forskjellar mellom norsk og eit anna språk du kjenner. (HM)
Vinterferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske)
11–13
(påske)
Kulturmøte i Samtidstekstar Kap. 9 Kulturmøte i samtidstekstar Lese ulike tekstar som omhandlar temaet og samtale om dei. Munnleg: Gruppesamtale om kulturforskjellar.
Evt. munnleg: Skriv ein kort tekst (200 ord) der du gjer greie for haldningar som kjem fram i tekstane. (SM)
Påske
15–16 Reklameanalyse Kap. 7 Analyse, s. 196–207 *Bruk av eksempeltekst
*ev. lage sin eigen reklame
Munnleg: Gruppepresentasjonar
Skriftleg: Korttekst som tek for seg verkemiddel i ein reklame (HM)
17–20
(tentamens-periode?)
Novelleanalyse Kap. 7 Analyse, s. 208–226
+ deler av kap. 6 Verkemiddel i tekst
*Bruk av eksempeltekst
*Kameratvurdering og lærarvurdering undervegs
Skriftleg: Analyse av ei novelle (SM)
21–23 Å lese (og like?) lyrikk
Mål: å opne opp for å lese ulike former for lyrikk, og å kunne analysere lyrikk
Kap. 7 Analyse, s. 227→
+ deler av kap. 6 Verkemiddel i tekst
*Fokus på å oppleve lyrikk
*Fokus på å erfare verknaden av verkemiddel
Munnleg: Framføring av lyrikk
Gruppesamtale der elevane analyserer eitt eller fleire dikt
24–25 Oppsummering, førebuing til vg2

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn