Årsplan Intertekst Vg1 – med innhold

Her kan du laste ned


Veke(r) Tema Kapittel Kommentar/ Arbeidsmåtar Vurdering
1. halvår
34–35 Bli kjent med faget, arbeidsmåtane og læreverket Kap. 1 Oppstart *Skrive, lytte, tale
*Øve samarbeid
*Øve kameratvurdering
Vel ut tre av skriveoppgåvene i kapittelet som blir levert inn (HM). Kameratvurdering før innlevering.
36–37 Kva er ein tekst?
Mål: forstå kva ein tekst er og kva for ulike tekstar vi har rundt oss
Kap. 2 Tekstane rundt oss *Innlæring av omgrep Munnleg: korte presentasjonar gruppevis om sentrale omgrep

Ev. skriftleg: leksikonartiklar om ti sentrale omgrep (SM)
38–39 Lesing
Mål: lære lese-strategiar, bli bevisst på ulike lesemåtar
Kap. 3 Les! *Øve ulike former for lesing, både sakprosa og skjønnlitteratur, tabeller og grafar Skriftleg: Skriv eit referat på om lag 200 ord frå ein artikkel (SM).
Haustferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske)
41–44 Vi skriv fagartikkel!
Mål: lære korleis ein skriv fagartikkel, øve på kjeldebruk
Kap. 4 Skriv!, tom. s. 110 + deler av kap. 6 Verkemiddel i tekst, s. 144→ *Skriving med kameratvurdering og lærarvurdering undervegs Skriftleg: artikkel (HM)
45–46 Vi diskuterer!
Mål: å kunne delta i ein munnleg diskusjon
Kap. 5 Munnleg kommunikasjon *Finne og orientere seg i informasjon
*Øve på ulike måtar å argumentere på
Munnleg: klassediskusjon(-ar) med definerte roller som debattantar/tilhøyrarar
47–50
(tentamens-periode?)
Vi skriv novelle! Kap. 4 Skriv! s. 111→ + deler av kap. 6 Verkemiddel i tekst *Skriving ut frå modelltekst, med kameratvurdering og lærarvurdering undervegs Skriftleg: novelle (SM)
2. halvår
51–3 Vi les ein roman!
Mål: å lese ein lengre tekst og kunne samtale om han
Kap. 3 Les! *Lesing – mest for oppleving, men med refleksjon og enkel analyse
Ev. bruke bloggverktøy/leselogg undervegs
Gruppesamtalar
Veke(r) Tema Kapittel Kommentar/ Arbeidsmåtar Vurdering
4–6 Sakprosa-analyse Kap. 7 Analyse, s. 176–195 + deler av kap. 6 Verkemiddel i tekst Bruk av eksempeltekst
Kameratvurdering og lærarvurdering undervegs
Skriftleg: analyse av ein sakprosatekst (HM)
7–10
(Ei veke vinterferie)
Kva kan du om ditt eige språk?
Mål: kunne beskrive og diskutere ulike språklege fenomen
Kap. 8 Språk i kontakt *Læring av omgrep
*Samanlikning av språklege fenomen
Munnleg: Foredrag om tema frå kapittelet
Ev. skriftleg: Skriv ein kort tekst (om lag 200–300 ord) om viktige forskjellar mellom norsk og eit anna språk du kjenner (HM).
Vinterferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske)
11–13 Kulturmøte i samtidstekstar Kap. 9 Kulturmøte i samtidstekstar Lese ulike tekstar som omhandlar temaet og samtale om dei. Munnleg: Gruppesamtale om kulturforskjellar.
Ev. munnleg: Skriv ein kort tekst (200 ord) der du gjer greie for haldningar som kjem fram i tekstane (SM).
14–15 Reklameanalyse Kap. 7 Analyse, s. 196–207 *Bruk av eksempeltekst
*Ev. lage sin eigen reklame
Munnleg: gruppepresentasjonar
Skriftleg: korttekst som tek for seg verkemiddel i ein reklame (HM)
16 Påske
17–20
(tentamens-periode?)
Novelleanalyse Kap. 7 Analyse, s. 208–226 + deler av kap. 6 Verkemiddel i tekst *Bruk av eksempeltekst
*Kameratvurdering og lærarvurdering undervegs
Skriftleg: Analyse av ei novelle (SM)
21–23 Å lese (og like?) lyrikk
Mål: å opne opp for å lese ulike former for lyrikk, og å kunne analysere lyrikk
Kap. 7 Analyse, s. 227→ + deler av kap. 6 Verkemiddel i tekst *Fokus på å oppleve lyrikk
*Fokus på å erfare verknaden av verkemiddel
Munnleg: framføring av lyrikk
Gruppesamtale der elevane analyserer eitt eller fleire dikt
24–25 Oppsummering, førebuing til Vg2

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn