Gunnar Skirbekk: Om kattens vesen» (essay) – med oppgåver

Gunnar Skirbekk (f. 1937) er filosof, med eit stort vitskapleg og samfunnsengasjert forfattarskap. Han har skrive ei rekke lærebøker og er omsett til meir enn 20 språk. Denne teksten vart skriven i 1970, då det såkalla ungdomsopprøret var i ein tidleg fase. Morgenbladet som er nemnt i teksten, var ei svært konservativ avis, medan Dag og Tid, der teksten var trykt, er ei radikal nynorskavis som både i språksyn og politikk stod for det motsette av Morgenbladet.


Om kattens vesen. Politisk korrekte ettertankar om ein undervurdert skapning

Førlesing

Repeter kjennemerke på buddhisme.

Arbeidsoppgåver

  1. Kva for eigenskaper har katt og hund, i følgje Skirbekk? Er du samd i desse karakteristikkane? Grunngje svaret.
  2. Kva for retoriske verkemiddel nyttar Skirbekk? Kva verknad har dei?
  3. Skirbekk kallar teksten sin for eit «pønsk». Kva legg du i ordet å pønske? Korleis passar dette som kjenneteikn på denne teksten?
  4. Vil du kalle dette ein politisk tekst? Grunngje svaret.

Her kan du laste ned

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn