KAPITTEL
12

Fagbegrep

  • dialekt: geografisk variant av talemål – blir også kalla geolekt
  • indre endring: språkendringar som skjer i språket sjølv
  • multietnolekt: talemål med innslag frå fleire innvandrarspråk
  • målmerke: ord eller bøyingsmåte som blir brukt til å skilje dialektar frå kvarandre
  • sosiolekt: sosialt betinga variant av talemål, t.d. knytt til alder, kjønn eller yrke
  • standardtalemål: talemål som ligg tett opp til skriftspråket
  • ytre endring: språkendringar 

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn