KAPITTEL
8

Quiz 1

Vel rett alternativ:

 1. Kva er eit standardtalemål?

 2. Når fekk dialektane høgare status? Kvifor fekk dei det?

 3. Nemn eit språk som bruker etymologisk skrivemåte.

 4. Nemn eit språk som bruker ortofon skrivemåte.

 5. Forklar kva hovudformer og sideformer var.

 6. Kvar finn ein høgtone og lågtone?

 7. Kor plasserer ein verbalet i norske utsegner?

 8. Kva er samanhengen mellom ordstilling og det grammatiske fenomenet kasus?

 9. Kva for restar av kasus finn vi i norsk?

 10. Kva er eit sterkt verb?

 11. Kva er purisme?

 12. Kvifor har samisk ei særstilling i norsk språkpolitikk?

 13. Kva meiner ein med maktforhold mellom språk?

 14. Kva er ein multietnolekt?

 15. På kva måte skil språket i sportsreportasjar seg frå anna journalistisk språk?

 16. Kvifor er latin mykje brukt i ein del yrke?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn